Anunt angajare economist – martie 2020

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Federația Română de Go, CIF: 4203580, cu sediul în Calea Piscului nr. 10, Bucureăti, organizează la sediul Ministerului Tieneretului și Sportului din str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București un concurs în vederea ocupării funcției de economist:

Sunt eligibili pentru participarea la concurs toți candidații care îndeplinsc cumulativ următoarele condiții:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au studii medii economice de lungă durată;
 • au o vechime efectivă în munca de minim 3 ani;
 • au aptitudini necesrare operării PC-ului și a programelor specifice de specialitate;
 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • sunt declarați apți din punct de vedere medical;
 • nu au suferit vreo condamnare definitivă pentru fals ori uz de fals sau pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscriere dosarele care conțin minim: (cerere de înscriere la concurs; CV; copie CI; copii ale documentelor relevate de studii și a documentelor care atestă calificările deținute) și se vor transmite prin e-mail la adresa secretariat@frgo.ro și vor fi prezentate de candidat pe suport de hârtie înaintea interviului pentru angajare.

Concursul este compus din următoarele elemente:

 1. validarea dosarelor;
 2. intrarea candidaților validați se va face în ordine alfabetică;
 3. interviul cu fiecare candidat in parte;
 4. proba scrisă, unică, la care participă toți candidații validați și este compusă dintr-un test grilă care conține 12 întrebări cu câte 3 variante de răspuns din care un singur răspuns este corect, la care trebuie marcate minim 50% din raspunsurile corecte;
 5. validarea rezultatului.

Tematica și bibliografia pentru concurs este prezentată în Anexa 1

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

 • 27.03.2020 ora 1600 – data limită a transmiterii dosarelor;
 • 30.03.2020 ora 1000 – concurs și publicarea rezultatelor;
 • ora 1600 – data limită a transmiterii contestațiilor;
 • 01.04.2020 ora 1600 – data publicarea rezultatelor finale.

Pentru informații suplimentare puteți folosi următoarele contacte:

Federația Română de GO,
Biroul Federal


Anexa 1 la anunțul pentru angajare economist

Tematica:

 • Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
 • Inventarierea patrimoniului;
 • Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • Finantarea cheltuielilor institutiilor publice;
 • Exercitarea controlului finaciar preventiv la institutiile publice;
 • Contractele de achiziție publică.

Bibliografia:

 • Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Statutul Federației Române de GO;
 • Legea nr. 69/ 2000 – Legea Educaţiei Fizice şi Sportului;
 • Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind  finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2021 /2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005;
 • Legea nr.84/2003 privind exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Ordinul MF nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoarea la exercitarea controlului finaciar preventiv cu modificarile ulterioare;
 • Ordinul   nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa nr. 81/ 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • Ordinul nr. 3471/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Federația Română de GO,
Biroul Federal

CURS instructori GO

  În zilele de 18-19 mai și 1-2 iunie la București se poate organiza un curs de instructori de GO, cu condiția 
să adunăm până la sfârșitul săptămânii cel puțin 4 cursanți.
  Ocazia este creată de organizarea de către Asociația Internațională Masterclass a unui curs de instructori 
de șah. Evident că, având în vedere costurile și efortul logistic, un astfel de curs nu putea fi organizat 
separat doar pentru GO, cu atât de puțini cursanți.
  Instituțiile acreditate să organizeze cursuri de instructori (în baza legislației în vigoare) sunt foarte 
puține și, având în vedere costurile, efortul logistic și dificultatea de a aduna cursanți, tentativele de a 
organiza astfel de cursuri sunt din ce în ce mai rare.
  Până acum am găsit un singur om interesat, Cristian Bratu, de la Timișoara.
  Taxa de înscriere este de 1300 lei. Efortul de a vă deplasa două weekenduri la București este dificil de 
acceptat, dar cursul este deja foarte condensat, pentru a-l face accesibil. Am văzut anterior și cursuri gândite 
pentru o săptămână întreagă și cu taxe mai mari.
  Trebuie să confirmăm de urgență dacă vrem și putem face un curs de instructori de GO. Era bine să mă mișc mai 
repede cu acest proiect, dar am avut niște probleme de sănătate.
  Pentru contact, las telefonul și mailul meu, ca să ne putem organiza rapid, să dăm un răspuns. În momentul 
în care avem 4 doritori, discutăm restul problemelor și vă dau toate detaliile.

Cu stimă,
ZAMFIR MOLDOVAN

Telefon: 0741655552
Mail: zamfir.moldovan@gmail.com

Timișoara, 08.05.2019