Noi angajati in executivul FRGO

In urma finalizarii concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de Secretar general si Economist contabil, incepand cu data de 1 aprilie 2020, Federatia Romana de GO si-a refacut echipa executiva de baza prin angajarea domnului Mihnea Radulescu si a doamnei Gabriela Bulei pe cele doua posturi: de secretar si, respectiv, economist.

Le spunem bun venit si le uram succes in activitate!

Biroul Federal al Federatiei Romane de GO

Anunt angajare Secretar general – martie 2020

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Federația Română de Go, CIF: 4203580, cu sediul în Calea Piscului nr. 10, Bucureăti, organizează la sediul Ministerului Tieneretului și Sportului din str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București un concurs în vederea ocupării funcției de Secretar General:

Sunt eligibili pentru participarea la concurs toți candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au studii superioare;
 • au o vechime efectivă în munca de minim 3 ani;
 • au aptitudini necesrare operării PC-ului;
 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • sunt declarați apți din punct de vedere medical;
 • nu au suferit vreo condamnare definitivă pentru fals ori uz de fals sau pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscriere dosarele care conțin minim: (cerere de înscriere la concurs; CV; copie CI; copii ale documentelor relevate de studii și a documentelor care atestă calificările deținute) și se vor transmite prin e-mail la adresa secretariat@frgo.ro și vor fi prezentate de candidat pe suport de hârtie înaintea interviului pentru angajare.

Concursul este compus din următoarele elemente:

 1. validarea dosarelor;
 2. intrarea candidaților validați se va face în ordine alfabetică;
 3. interviul cu fiecare candidat in parte;
 4. proba scrisă, unică, la care participă toți candidații validați și este compusă dintr-un test grilă care conține 12 întrebări cu câte 3 variante de răspuns din care un singur răspuns este corect, la care trebuie marcate minim 50% din raspunsurile corecte;
 5. validarea rezultatului.

Tematica și bibliografia pentru concurs este prezentată în Anexa 2

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

 • 27.03.2020 ora 1600 – data limită a transmiterii dosarelor;
 • 30.03.2020 ora 1200 – concurs și publicarea rezultatelor;
 • ora 1600 – data limită a transmiterii contestațiilor;
 • 01.04.2020 ora 1600 – data publicarea rezultatelor finale.

Pentru informații suplimentare puteți folosi următoarele contacte:

Federația Română de GO,
Biroul Federal


Anexa 1, la anunțul pentru angajare Secretar General

Tematica:

 • Organizarea şi conducerea competițiilor naționale și internaționale;
 • Organizarea și funcționarea cluburilor sportive;
 • Organizarea și funcționarea Federației Române de GO;
 • Obținerea identității sportive a cluburilor;
 • Afilierea cluburilor sportive la federațiile de profil;
 • Rapoartele și evidențele Federației Române de GO;
 • Regulamente sportive;
 • Contractele de achiziție publică.

Bibliografia:

 • Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Statutul Federației Române de GO;
 • Legea nr. 69/ 2000 – Legea Educaţiei Fizice şi Sportului;
 • Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.84/2003 privind exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Ordinul MF nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoarea la exercitarea controlului finaciar preventiv cu modificarile ulterioare;
 • Ordinul   nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa nr. 81/ 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • Ordinul nr. 3471/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Federația Română de GO,
Biroul Federal

Anunt angajare economist – martie 2020

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Federația Română de Go, CIF: 4203580, cu sediul în Calea Piscului nr. 10, Bucureăti, organizează la sediul Ministerului Tieneretului și Sportului din str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București un concurs în vederea ocupării funcției de economist:

Sunt eligibili pentru participarea la concurs toți candidații care îndeplinsc cumulativ următoarele condiții:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au studii medii economice de lungă durată;
 • au o vechime efectivă în munca de minim 3 ani;
 • au aptitudini necesrare operării PC-ului și a programelor specifice de specialitate;
 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • sunt declarați apți din punct de vedere medical;
 • nu au suferit vreo condamnare definitivă pentru fals ori uz de fals sau pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscriere dosarele care conțin minim: (cerere de înscriere la concurs; CV; copie CI; copii ale documentelor relevate de studii și a documentelor care atestă calificările deținute) și se vor transmite prin e-mail la adresa secretariat@frgo.ro și vor fi prezentate de candidat pe suport de hârtie înaintea interviului pentru angajare.

Concursul este compus din următoarele elemente:

 1. validarea dosarelor;
 2. intrarea candidaților validați se va face în ordine alfabetică;
 3. interviul cu fiecare candidat in parte;
 4. proba scrisă, unică, la care participă toți candidații validați și este compusă dintr-un test grilă care conține 12 întrebări cu câte 3 variante de răspuns din care un singur răspuns este corect, la care trebuie marcate minim 50% din raspunsurile corecte;
 5. validarea rezultatului.

Tematica și bibliografia pentru concurs este prezentată în Anexa 1

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

 • 27.03.2020 ora 1600 – data limită a transmiterii dosarelor;
 • 30.03.2020 ora 1000 – concurs și publicarea rezultatelor;
 • ora 1600 – data limită a transmiterii contestațiilor;
 • 01.04.2020 ora 1600 – data publicarea rezultatelor finale.

Pentru informații suplimentare puteți folosi următoarele contacte:

Federația Română de GO,
Biroul Federal


Anexa 1 la anunțul pentru angajare economist

Tematica:

 • Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
 • Inventarierea patrimoniului;
 • Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • Finantarea cheltuielilor institutiilor publice;
 • Exercitarea controlului finaciar preventiv la institutiile publice;
 • Contractele de achiziție publică.

Bibliografia:

 • Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Statutul Federației Române de GO;
 • Legea nr. 69/ 2000 – Legea Educaţiei Fizice şi Sportului;
 • Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind  finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2021 /2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005;
 • Legea nr.84/2003 privind exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Ordinul MF nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoarea la exercitarea controlului finaciar preventiv cu modificarile ulterioare;
 • Ordinul   nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa nr. 81/ 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • Ordinul nr. 3471/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Federația Română de GO,
Biroul Federal